Ogłaszamy pierwszy otwarty nabór zgłoszeń do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska “Europejski Poeta Wolności”

Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają otwarty nabór zgłoszeń do Nagrody Europejski Poeta Wolności edycji 2020-2022. Nagroda przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski.

Celem Nagrody jest prezentacja i popularyzacja posiadającej wybitne walory artystyczne współczesnej poezji europejskiej, w której podejmowany jest temat wolności.

Wolność w kontekście tej Nagrody rozumiana jest bardzo szeroko i w różnych aspektach tego pojęcia: społecznym, politycznym, kulturowym, obyczajowym, wolności tworzenia czy wypowiedzi. Chodzi przede wszystkim o odwagę w przekraczaniu skostniałych granic i kształtowaniu nowych poetyckich wizji świata.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 listopada b.r. Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro poetów i poetek, którzy otrzymają nominację do Nagrody. Zbiory wierszy nominowanych twórców będą przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach serii wydawniczej „Europejski Poeta Wolności – Nominacje”.

Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2022 roku. Nagrodzony Poeta otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a jego tłumacz – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Kto może zostać zgłoszony do Nagrody Europejski Poeta Wolności

Do Nagrody można zgłaszać żyjących poetów lub poetki, pochodzących z Europy lub mieszkających w Europie (rozumianej według kryteriów geograficznych) i piszących w jednym z języków europejskich wybranych w danej edycji konkursu.

Autor może zostać zgłoszony do Nagrody za całokształt jego twórczości poetyckiej lub za konkretny wydany tom wierszy.

Języki wybrane dla edycji 2020 – 2022

Dla każdej edycji Nagrody wybierane są inne języki. W perspektywie najbliższych pięciu edycji naszym celem jest uwzględnienie wszystkich języków europejskich. Dzięki temu jest szansa na zaistnienie w ramach Nagrody (i towarzyszącej jej serii wydawniczej) także twórczości w językach „najmniejszych”, niezwykle rzadko tłumaczonej na język polski, ale także na wychwycenie nowych, ważnych tomów poetyckich z całej Europy. Jednym z celów naszej Nagrody jest bowiem powiększanie biblioteki współczesnej poezji europejskiej, która będzie możliwie najpełniej prezentowała różnorodność naszego kontynentu i zawierała najwybitniejsze zjawiska poetyckie.

Dla edycji 2020 – 2022 wybrane zostały następujące języki:

– język albański,
– język czeski,
– język estoński,
– język niemiecki, a także języki górno- i dolnołużycki,
– język polski oraz język kaszubski,
– język norweski jak również języki saamskie (lapońskie) i język kweński,
– język słoweński,
– język ukraiński.

Tym razem przyjmowane więc będą zgłoszenia poetów i poetek tworzących wyłącznie w wyżej wymienionych językach oraz we wszystkich ich istniejących odmianach i dialektach.

Zgłoszenie poetów zagranicznych do Nagrody

Poeci i poetki tworzący w językach innych niż polski mogą być zgłaszani do Konkursu wyłącznie przez tłumaczy i tłumaczki, którzy (w przypadku uzyskania przez autora/autorkę nominacji do Nagrody) podejmą się przekładu ich twórczości na język polski. W nowym cyklu Nagrody możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów wierszy.

Tłumacze mają prawo zgłaszać poetów do Nagrody indywidualnie lub w utworzonych przez siebie zespołach. Każdy tłumacz może zgłosić w danej edycji Nagrody tylko jednego poetę/poetkę.

Zgłoszenie do Nagrody poetów zagranicznych powinno zawierać:

– wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski,
– biogram zgłaszanego poety/poetki w języku polskim,
– kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody,
– pisemne zobowiązanie tłumacza/tłumaczki do przygotowania wyboru wierszy poety i ich przetłumaczenia na język polski, osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole – albo do przetłumaczenia konkretnego, już wydanego tomu wybranego poety czy poetki (w przypadku uzyskania nominacji),
– dane kontaktowe zgłaszanego poety/poetki,
– pisemną zgodę (może być w formie e-mailu), poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz – w przypadku uzyskania nominacji – na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w polskim przekładzie, w ramach serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje,
– dane kontaktowe tłumacza/tłumaczki oraz jego/jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej.

Zgłoszenie do Nagrody poetów polskich

Jednym z języków wybranych dla aktualnej edycji Nagrody jest język polski. Poetów tworzących w języku polskim mają prawo zgłaszać wydawnictwa oraz inne podmioty publikujące poezję. Każde wydawnictwo lub inny uprawniony podmiot ma prawo zgłosić jednego poetę/poetkę.

Zgłoszenie poetów publikujących w języku polskim powinno zawierać:

– wybór od 5 do 8 wierszy zgłaszanego poety/poetki, nawiązujących do idei Nagrody,
– kilkuzdaniową rekomendację tej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody,
– biogram zgłaszanego poety/poetki,
– dane kontaktowe poety/poetki,
– pisemną zgodę (może być w formie e-mailu), poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz – w przypadku uzyskania nominacji – na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w ramach serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje,
– dane kontaktowe podmiotu dokonującego zgłoszenia, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej.

Termin i sposób przesyłania zgłoszenia

Termin naboru zgłoszeń mija 30 listopada 2020 r.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody, czyli Instytutu Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:

– mailowo na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl
– lub pisemnie, drogą pocztową, na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (z dopiskiem “Zgłoszenie do Nagrody EPW”).

W przypadku nadsyłania zgłoszeń drogą pocztową, decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Kolejne etapy procedury konkursowej

Spośród wszystkich zgłoszeń, Jury Nagrody wybierze do końca 2020 r. maksymalnie sześciu poetów nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności.

Tłumacze i tłumaczki, którzy zgłosili do Nagrody poetów zagranicznych zostaną zaproszeni do przygotowania tomu wierszy nominowanego twórcy w przekładzie na język polski. Ukończenie tłumaczenia i złożenie gotowego wyboru w Biurze Nagrody powinno nastąpić nie później niż do 31 lipca 2021 roku.

W przypadku poetów polskich, Biuro Nagrody we współpracy z nominowanym poetą/poetką wybierze redaktora tomu, który przygotuje wybór wierszy nominowanego twórcy, nawiązujących do idei Nagrody.

Wydanie tomów nominowanych poetów i poetek planowane jest do końca stycznia 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wiosną 2022 roku, w czasie Festiwalu Europejski Poeta Wolności organizowanego w Gdańsku. Laureat Nagrody Europejski Poeta Wolności otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. złotych.  Tłumacz nagrodzonego poety otrzyma również statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

W przypadku zwycięstwa polskiego poety czy poetki Jury przyzna nagrodę za najlepszy przekład tomu zagranicznego.

Jury Nagrody

W Jury Nagrody Europejski Poeta Wolności zasiadają: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk.

Sekretarzem Nagrody jest Andrzej S. Jagodziński.

Informacje dodatkowe

Ewentualne pytania dot. zgłoszeń należy kierować na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl

Pełna treść Regulaminu Nagrody dostępna jest TUTAJ.

Formularze do pobrania: zgłoszenie poetów zagranicznych – dla tłumaczy | zgłoszenie poetów polskich – dla wydawnictw