Europejski Poeta Wolności to inicjatywa odbywająca się w cyklu dwuletnim. W kwietniu br., realizowanym w Gdańsku festiwalem poetyckim, zamknęliśmy edycję 2022-2024. W związku z tym Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają otwarty nabór zgłoszeń do 9. edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności. W cyklu 2024-2026 czekamy na propozycje skoncentrowane wokół twórczości żyjących poetów i poetek tworzących w językach angielskim, duńskim oraz farerskim, greckim, litewskim, rumuńskim i włoskim. Nabór trwa do 30 września 2024 roku.

Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro finalistów. Zbiory wierszy nominowanych twórców zostaną przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności – Nominacje. Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2026 roku. Nagrodzony poeta lub poetka otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a tłumacz, tłumaczka lub tłumacze wyróżnionego tomu – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Wolność zaadresowaną w nazwie nagrody rozumiemy jako odwagę przekraczania granic – kulturowych, językowych i politycznych. To postawa, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form i proponuje świeże wizje i perspektywy.

Kto może zostać zgłoszony do Nagrody w cyklu 2024-2026
Do Nagrody mogą być zgłaszani żyjący poeci i poetki pochodzący z Europy lub mieszkający w Europie, rozumianej według kryteriów geograficznych, i piszący w jednym z języków wybranych dla aktualnej edycji konkursu. Wskazywanie języków przewodnich pozwala na zaistnienie w ramach Nagrody (i towarzyszącej jej serii wydawniczej) językom „najmniejszym”, których literatura rzadko tłumaczona jest na język polski. Jednym z celów Nagrody Europejski Poeta Wolności jest bowiem tworzenie biblioteki współczesnej poezji europejskiej, która będzie, możliwie najpełniej, prezentowała różnorodność językową naszego kontynentu.
W edycji 2024-2026 wybrane zostały następujące języki:
• angielski,
• duński oraz farerski,
• grecki,
• litewski,
• rumuński,
• włoski.
Przyjmowane będą zgłoszenia poetów i poetek tworzących w wyżej wymienionych językach oraz we wszystkich ich istniejących formach, dialektach lub gwarach.

Kto może zgłosić poetę/poetkę do Nagrody
Poeci i poetki mogą być zgłaszani do konkursu wyłącznie przez tłumaczy i tłumaczki, którzy podejmą się przekładu ich twórczości na język polski (w przypadku uzyskania przez autora/autorkę nominacji do Nagrody). Możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych tomów, które opublikowane zostały w językach oryginału, ale ich przekłady dotąd nie ukazały się na polskim rynku wydawniczym. Tłumaczenia mogą być wykonane przez jedną osobę lub przez utworzony na potrzebę zadania zespół przekładowy. Każdy tłumacz/tłumaczka/zespół ma prawo zgłosić w danej edycji Nagrody tylko jednego poetę/poetkę.

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:
• wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski,
• biogram zgłaszanego poety/poetki w języku polskim,
• kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody,
• pisemne, w tym e-mailowe, zobowiązanie tłumacza/tłumaczki do przygotowania wyboru wierszy i przetłumaczenia go na język polski osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole (w przypadku uzyskania nominacji),
• dane kontaktowe zgłaszanego poety/poetki,
• pisemną, w tym e-mailową, zgodę poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz – w przypadku uzyskania nominacji – na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w polskim przekładzie, w ramach serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje,
• dane kontaktowe tłumacza/tłumaczki oraz jego/jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej,
• biogram tłumacza/tłumaczki.

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń
Termin naboru zgłoszeń mija 30 września 2024 roku.
Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:
• mailowo na adres: europejskipoetawolnosci@ikm.gda.pl
• lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody EPW”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Dokumenty do pobrania
formularz zgłoszenia (PL)
formularz zgłoszenia (EN)
zgoda na udział (EN)

Informacje dodatkowe
Ewentualne pytania dot. zgłoszeń należy kierować na adres: europejskipoetawolnosci@ikm.gda.pl.
Przeczytaj Regulamin Nagrody (klik). Poznaj harmonogram Nagrody w cyklu 2024-2026 (klik).

W razie pytań prosimy o kontakt z Marcinem Haftkowskim (Dział Literacki IKM).