Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają otwarty nabór zgłoszeń do 8. edycji Nagrody „Europejski Poeta Wolności”. Nagroda przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Celem Nagrody jest popularyzacja i prezentowanie współczesnej poezji europejskiej o wybitnych walorach artystycznych, w której podejmowany jest temat wolności – jeden z najistotniejszych dla współczesności. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września b.r. Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro finalistów. Zbiory wierszy nominowanych twórców zostaną przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach serii wydawniczej „Europejski Poeta Wolności – Nominacje”.  Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2024 roku. Nagrodzony poeta lub poetka otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a tłumacz, tłumaczka lub tłumacze wyróżnionego tomu – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Kto może zostać zgłoszony do Nagrody „Europejski Poeta Wolności”

Do Nagrody mogą być zgłaszani żyjący poeci i poetki pochodzący z Europy lub mieszkający w Europie, rozumianej według kryteriów geograficznych, i piszący w jednym z języków europejskich wybranych w danej edycji konkursu. Zgłoszenie poety/poetki do Nagrody może być motywowane całokształtem twórczości poetyckiej lub wybranym tomem wierszy.

Języki wybrane dla edycji 2022 – 2024

Dla każdej edycji Nagrody wybierane są inne języki przewodnie. Wskazywanie języków przewodnich pozwala na wyróżnienie i zaistnienie w ramach Nagrody (i towarzyszącej jej serii wydawniczej) także językom „najmniejszym”, których literatura rzadko tłumaczona jest na język polski. Jednym z celów Nagrody „Europejski Poeta Wolności” jest bowiem tworzenie biblioteki współczesnej poezji europejskiej, która będzie, możliwie najpełniej, prezentowała różnorodność językową naszego kontynentu.

Dla edycji 2022 – 2024 wybrane zostały następujące języki:

 • język bułgarski;
 • język chorwacki + gwary kajkawskie i czakawskie;
 • język fiński;
 • język francuski + języki franko-prowansalski i prowansalski (oksytański) oraz dialekty romańskie;
 • język łotewski
 • język niderlandzki (flamandzki, holenderski) + języki fryzyjski i afrikaans;
 • język portugalski;
 • język romski (romani) + wszystkie jego dialekty i pogadialekty.  

Przyjmowane będą zgłoszenia poetów i poetek tworzących w wyżej wymienionych językach oraz we wszystkich ich istniejących formach, dialektach lub gwarach.

Zgłoszenie do Nagrody

Poeci i poetki mogą być zgłaszani do konkursu wyłącznie przez tłumaczy i tłumaczki, którzy podejmą się przekładu ich twórczości na język polski (w przypadku uzyskania przez autora/autorkę nominacji do Nagrody). Możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów wierszy. Tłumacze mają prawo zgłaszać poetów do Nagrody indywidualnie lub w utworzonych przez siebie zespołach. Każdy tłumacz ma prawo zgłosić w danej edycji Nagrody tylko jednego poetę/poetkę.

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:

 • wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski,
 • biogram zgłaszanego poety/poetki w języku polskim,
 • kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody,
 • pisemne, w tym e-mailowe, zobowiązanie tłumacza/tłumaczki do przygotowania wyboru wierszy i przetłumaczenia go na język polski osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole (w przypadku uzyskania nominacji),
 • dane kontaktowe zgłaszanego poety/poetki,
 • pisemną, w tym e-mailową, zgodę poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz – w przypadku uzyskania nominacji – na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w polskim przekładzie, w ramach serii „Europejski Poeta Wolności – Nominacje”,
 • dane kontaktowe tłumacza/tłumaczki oraz jego/jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej,
 • biogram tłumacza/tłumaczki.

Dokumenty do pobrania:

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń

Termin naboru zgłoszeń mija 30 września 2022 r.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:
– mailowo na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl
– lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody EPW”).

W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Informacje dodatkowe

Ewentualne pytania dot. zgłoszeń należy kierować na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl.

Pełna treść Regulaminu Nagrody dostępna jest tutaj, harmonogram Nagrody w edycji 2022-2024 sprawdzić można tutaj.